POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich Jolanta Owczarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ATELIER HOME DECOR JOLANTA OWCZAREK z siedzibą w Radzionkowie (dalej: „Administrator”) gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jolanta Owczarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ATELIER HOME DECOR JOLANTA OWCZAREK z siedzibą w Radzionkowie, adres: ul. Unii Europejskiej 1/1A.5, 41-922 Radzionków, posiadająca NIP 6452404035, REGON: 365140149.

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: atelier-homedecor@wp.pl.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w ramach swojej działalności Administrator może gromadzić i przetwarzać dane osobowe w celu:

1)      zawarcia i prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.atelier-homedecor.pl (dalej: „Serwis”).

 

Dane te są potrzebne w szczególności do:

a)      zawarcia i wykonania umowy,

b)      dokonania rozliczeń,

c)      dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru,

d)      korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia);

 

2)      zarejestrowania i zarządzania kontem Użytkownika w ramach Serwisu;

3)      przesyłania drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) przez Administratora informacji handlowych dotyczących jego produktów, promocji i nowości w Serwisie (Newsletter);

4)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;

5)      wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych.

 

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1.      zarejestrowania się w Serwisie:

a)      imię i nazwisko

b)      adres e-mail

2.      dokonywania zakupów w Serwisie:

a)      imię i nazwisko

b)      adres dostawy

c)      numer telefonu

d)      adres e-mail

3.      korzystania z usługi Newsletter w Serwisie:

a)      imię

b)      adres e-mail

4.      wystawienia faktury VAT (opcjonalnie):

a)      NIP

b)      adres - w przypadku, jeżeli adres jest inny niż podany adres dostawy

c)      firma przedsiębiorcy

5.      W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika Serwis może prosić o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO).

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy, jak również w celu rejestracji i zarządzania kontem w ramach Serwisu - jest konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji usługi Newsletter w ramach Serwisu – jest Państwa zgoda wyrażona w chwili zapisania się do usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest także wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, wskazany powyżej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zarejestrowania się w Serwisie, zarządzania kontem w Serwisie, korzystania z usługi Newsletter oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu, w tym zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

a)        w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą niezwłocznie usuwane;

b)        w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 – do czasu dostępności usługi lub do czasu usunięcia konta w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Państwa żądanie, ale również w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia;

c)        w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 – przez okres dostępności usługi Newsletter lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia;

d)        w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 4 i 5 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mają Państwo prawo: 

a)      żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

c)      przenoszenia Państwa danych osobowych;

d)      wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

e)      wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Państwa danych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty świadczące usługi prawne, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

PROFILOWANIE

Administrator nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa lub które wpływają na Państwa w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu dostępnego pod adresem: www.atelier-homedecor.pl:

a)      umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające);

b)      umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;

c)      umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;

d)      umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.

 

Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych:

a)      typ urządzenia

b)      system operacyjny

c)      rodzaj przeglądarki internetowej

d)      rozdzielczość ekranu

e)      adres IP

Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony internetowej.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej.

 

Informujemy, iż ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym.

 

Produkt dodany do ulubionych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.