Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.         Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze sklepu internetowego oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta.

2.         Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.atelier-homedecor.pl, prowadzony jest przez Jolantę Owczarek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ATELIER HOME DECOR JOLANTA OWCZAREK z siedzibą w Radzionkowie, adres: ul. Unii Europejskiej 1/1A.5, 41-922 Radzionków, posiadającą NIP 6452404035, REGON: 365140149.

3.         Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

1.      Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

2.      Sprzedawca - Jolanta Owczarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ATELIER HOME DECOR JOLANTA OWCZAREK z siedzibą w Radzionkowie, adres: ul. Unii Europejskiej 1/1A.5, 41-922 Radzionków, posiadająca NIP 6452404035, REGON: 365140149.

3.      Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu lub oglądający jego zasoby.

4.      Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.      Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

6.      Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, pod warunkiem, że z treści Umowy wynikać będzie, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7.      Sklep, Sklep internetowy, Serwis - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.atelier-homedecor.pl.

8.      Umowa sprzedaży - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9.      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

10.  Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

11.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

12.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13.  Newsletter - nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail, dzięki którym Klient może otrzymywać od Sprzedawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

14.  Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

15.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

16.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

17.  Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Sprzedawca świadczy następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz rejestracji, Formularz zamówienia, Newsletter.

18.  Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem internetowym

 

1.      Adres Sprzedawcy: ul. Unii Europejskiej 1/1A.5, 41-922 Radzionków.

2.      Adres e-mail Sprzedawcy: atelier-homedecor@wp.pl.

3.      Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 508 428 191.

4.      Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 78 1950 0001 2006 2359 6016 0001.

5.      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a)    urządzenie teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet;

b)    poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa;

c)    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.      Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.      Ceny w Sklepie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

4.      Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena brutto za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie internetowym

 

1.      W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.

2.      Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony.

3.      Założenie Konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z Polityką prywatności.

4.      Po wypełnieniu Formularza rejestracji, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mailowy wiadomość w postaci e-maila zawierającą link do aktywacji Konta. Korzystanie z Konta jest możliwe po dokonaniu jego aktywacji.

5.      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

6.      Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie statusu Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

7.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie - na adresy podane w § 3 Regulaminu.

8.      Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

1.          Zamówienie może zostać złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

2.          Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie.

3.          W celu złożenia Zamówienia należy:

a)      wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia,

b)      wskazać odpowiednią liczbę sztuk zamawianego Produktu,

c)      kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),

d)     zalogować się na Konto (opcjonalnie) lub złożyć Zamówienie bez logowania,

e)      podać dane do dostawy Produktu,

f)       podać dane do faktury (opcjonalnie),

g)      wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i dostawy Produktu,

h)      kliknąć przycisk „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” (lub równoznaczny),

i)        w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie.

4.          Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, jeżeli Sprzedawca i doręczyciel dochował należytej staranności przy dostarczaniu przedmiotu Zamówienia.

5.          Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu oraz zapoznania się Polityką prywatności.

9.          Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

10.      Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.      Dostawy są wykonywane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

a)      przesyłka kurierska,

b)      przesyłka kurierska pobraniowa.

4.         Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a)        płatności online (płatność kartą płatniczą lub przelew poprzez serwis PayU),

b)        płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

c)        płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.         Rozliczenia transakcji płatnościami online przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU. Obsługę płatności online prowadzi: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, wysokość kapitału zakładowego: 4.944.000,00 zł, wpłacony w całości, NIP 7792308495, REGON 300523444.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.      W przypadku wyboru przez Klienta:

a)        płatności online, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od chwili złożenia Zamówienia - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane,

b)        płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 72 godzin od chwili złożenia Zamówienia - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane,

c)        płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.      Anulowanie Zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

5.      Maksymalny termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach realizacji, za termin wiążący należy uznać najdłuższy podany termin.

6.      Do terminu realizacji należy jeszcze doliczyć czas niezbędny na dostawę Produktu. Przewidywany termin doręczenia przesyłki wynosi do trzech dni roboczych od momentu nadania przesyłki.

7.      W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru płatności online lub płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto Sprzedawcy.

8.         W przypadku braku danego Produktu w magazynie lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją Zamówienia.

9.         Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

a)      udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego;

b)      przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.      Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.      Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

3.      Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy, wskazany w § 3 Regulaminu, tj.: ul. Unii Europejskiej 1/1A.5, 41-922 Radzionków lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: atelier-homedecor@wp.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.      Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

5.      W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

6.      Skutki odstąpienia od Umowy:

a)        w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,

b)        w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,

c)        zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,

d)       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

e)        Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie (§ 3) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni,

f)         Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.         Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

a)      jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

b)      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.         Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a)      o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h)      w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)      zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

9.         Od dnia 1 stycznia 2021 roku postanowienia niniejszego paragrafu będą miały zastosowanie również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Przedsiębiorca na prawach konsumenta chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy powinien wskazać w treści swojego oświadczenia przedmiot wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, udostępniony na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez podanie kodu (kodów) PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), obejmującego zarówno przeważającą, jak i wykonywaną działalność gospodarczą.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

1.         Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.         Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

3.         Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4.         Reklamację należy zgłosić pisemnie na podany w § 3 niniejszego Regulaminu adres Sprzedawcy.

5.         Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.         Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu.

7.         Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8.         Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.        Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2.        Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3.        Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)      wniosek do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

b)      wniosek do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

c)      bezpłatna pomoc pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.    Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.

3.    Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

4.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1.    Informacje umieszczone na Stronie internetowej nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany sposobów płatności i dostaw, wzmocnienia ochrony prywatności Klientów, zmian funkcjonalnych Sklepu, względów bezpieczeństwa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usunąć Konto zgodnie z § 6 ust. 7 Regulaminu.

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:   ATELIER HOME DECOR JOLANTA OWCZAREK, ul. Unii Europejskiej 1/1A.5, 41-922 Radzionków.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1.        ……………………………..………………

2.        ……………………………..………………

3.        ……………………………..………………

4.        ……………………………..………………

5.        ……………………………..………………

 

Data odbioru rzeczy: ……………………………..……………..………..…………

Imię i nazwisko: ……………………………..……………..………………………

Adres: ……………………………..………………………………………………..

Kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)*……………………….……………

 

 

Podpis: …………..……………………………..………………

Data: ……………………………..…..…………………………

 

 

 

* - wypełnia Przedsiębiorca na prawach konsumenta

Produkt dodany do ulubionych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.